verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Alle commerciële transacties tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOBIETEC”, waarvan de zetel gevestigd is te Industriepark 9a, 8587 Spiere-Helkijn, België, BTW BE 0877.841.090, RPR Brugge (hierna “MOBIETEC”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Naast onderhavige algemene voorwaarden maken volgende documenten integraal deel uit van de contractuele relatie tussen MOBIETEC en de klant:

 • De Garantiebepalingen;
 • De Gebruikshandleiding;
 • De Installatievoorschriften;

hierna gezamenlijk genoemd de Voorwaarden.

Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en ze te aanvaarden.

De Voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen MOBIETEC en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

MOBIETEC houdt zich het recht voor haar Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

2. Een offerte/prijslijst van MOBIETEC is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de goederen zijn louter indicatief. MOBIETEC is gerechtigd technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan de goederen, zonder dat de klant daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

Offertes omvatten enkel die goederen en werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

Niet functionele verschillen tussen specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde goederen geven de klant geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door een persoon bevoegd om MOBIETEC te verbinden.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz. Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst nog bijkomende specificaties, wettelijke of andere vereisten/voorwaarden vooropstelt, zullen alle daaruit voor MOBIETEC voortvloeiende kosten en schade aan de klant in rekening worden gebracht.

De prijs van deze wijzigingen of aanvullingen zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat de wijzigingen of aanvullingen worden overeengekomen.

Bij annulatie van een bestelling of aankoop, zelfs gedeeltelijk, behoudt MOBIETEC zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 25% van de prijs van de geannuleerde opdracht of aankoop met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht voor MOBIETEC op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals doch niet beperkt tot de kost der bestelde materialen of goederen.

4. MOBIETEC behoudt de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar opgemaakte documenten, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.

Deze gegevens mogen, zolang deze gegevens niet publiek toegankelijk worden gemaakt door MOBIETEC zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MOBIETEC niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan MOBIETEC.

MOBIETEC heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Elke inbreuk door de klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de goederen of diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

5. Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering.

Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van MOBIETEC. Tevens leidt een vertraging in de levering evenmin tot annulatie van de bestelling. Een gebrekkige of onvolledige levering kan noch de terughouding, noch de vertraging van de verschuldigde geldsommen wettigen.

Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.

MOBIETEC is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van MOBIETEC, de klant of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

6. Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van MOBIETEC de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, lock-out, laattijdige verscheping, wijziging van douanetarieven, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, het in gebreke blijven van de klant om MOBIETEC de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht, het krijgen van foutieve inlichtingen, de levering van niet voldoende of niet-geschikte grondstoffen door de klant), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Ze geven MOBIETEC het recht de herziening, schorsing en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd EX WORKS (Incoterms 2010) de bedrijfsgebouwen van MOBIETEC.

De overdracht van risico met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering van de goederen. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant.

8. Bij de levering van de goederen overhandigt MOBIETEC aan de klant, of stelt ter beschikking van deze laatste, de nodige kopieën van de Garantiebepalingen, de Gebruikshandleiding en Installatievoorschriften met betrekking tot de geleverde en/of gemonteerde goederen. Het is de verplichting van de klant om te verzekeren dat een kopie van deze documenten steeds aanwezig is in het voertuig waarop de goederen werden gemonteerd.

9. Wanneer wordt overeengekomen dat de klant de montage van de bij MOBIETEC aangekochte goederen zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. MOBIETEC kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de plaatsing/montage.

De klant moet direct bij de ophaling of levering een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) type, afmetingen, pakketinhoud, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.

De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ophaling of levering en in elk geval voor aanwending/montage schriftelijk aan MOBIETEC over te maken.

De aansprakelijkheid van MOBIETEC beperkt zich tot het vervangen, herstellen of naleveren van ontbrekende of gebrekkige goederen.

10. Wanneer wordt overeengekomen dat MOBIETEC instaat voor de montage van de goederen, dan aanvaardt MOBIETEC uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de montage van de goederen, voor zover de plaats van montage door de klant normaal toegankelijk gemaakt is en alle inrichtingen, voorzieningen en/of plaatselijke omstandigheden zodanig zijn voorbereid door de klant dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte montage bemoeilijken.

Onverminderd hetgeen hierboven werd bepaald zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

 • het personeel van MOBIETEC, zodra dit op de plaats van montage is aangekomen, haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien MOBIETEC dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de klant heeft medegedeeld; 
 • de toegangswegen tot de plaats van montage geschikt zijn voor het benodigde transport en dat de goederen in hun geheel naar binnen kunnen worden gebracht;
 • de aangewezen plaats van opstelling goed verlicht en geschikt is voor montage van de goederen;

Indien de aanvang of de voortgang van de montage van de goederen wordt vertraagd door factoren waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals ondermeer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur) door MOBIETEC aan de klant worden doorgerekend.

Indien MOBIETEC zelf instaat voor de montage van de goederen, zullen deze als opgeleverd beschouwd worden op het ogenblik dat MOBIETEC aan de klant heeft meegedeeld dat de montage voltooid is en de klant deze heeft aanvaard. De montage zal in ieder geval als opgeleverd beschouwd worden wanneer:

 • 8 kalenderdagen verstreken zijn nadat de klant van MOBIETEC de mededeling heeft ontvangen dat de werken voltooid zijn en de klant binnen deze termijn geen schriftelijke bemerkingen heeft overgemaakt aan MOBIETEC;
 • de goederen in gebruik zijn genomen;
 • de klant de montage niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van de goederen niet in de weg staan.

11. Indien er bij montage schade aangericht wordt door de aangestelden van MOBIETEC, mag het bedrag van de schade in geen geval in mindering gebracht worden van de te betalen factuur.

De verzekeringsmaatschappij van MOBIETEC zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan MOBIETEC binnen de 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade.

12. Op de geleverde goederen wordt een waarborg gegeven zoals omschreven in de Garantiebepalingen.

Alle klachten op grond van verborgen gebreken of niet conformiteit dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na de ontdekking ervan schriftelijk door de klant aan MOBIETEC te worden meegedeeld.

Geen aanspraak op vrijwaring door MOBIETEC voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van de termijnen in de Garantiebepalingen of voormelde meldingstermijn.

Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik of de verdere montage van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De klant is gehouden alle, door MOBIETEC voor onderzoek van de klacht, gewenste medewerking te verlenen, onder meer door MOBIETEC in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

Eventuele terugzending van de door MOBIETEC geleverde goederen dient eerst schriftelijk door MOBIETEC te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de klant worden doorgerekend.

MOBIETEC kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor:

 1. gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 2. gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht;
 3. gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de Gebruikshandleiding of de Installatievoorschriften;

In het algemeen is MOBIETEC niet tot enige garantie noch aansprakelijkheid gehouden, wanneer de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de Voorwaarden. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MOBIETEC tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van de goederen overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot het vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die MOBIETEC aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van MOBIETEC beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging, (ii) herstel dan wel (iii) creditering van de goederen aan de klant behept met een gebrek, al dan niet gekoppeld aan een terugname (en dit naar eigen keuze van MOBIETEC).

13. Met uitzondering van de vrijwaring door MOBIETEC volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van MOBIETEC beperkt tot de factuurwaarde van de door MOBIETEC geleverde goederen en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

MOBIETEC is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

MOBIETEC is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door niet naleven van de Voorwaarden; een fout of nalatigheid.

Het bestemmen van de goederen door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. MOBIETEC kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

14. MOBIETEC behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden, ingeval de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren of indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering en/of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, onverminderd de rechten op schadevergoedingen en intresten van MOBIETEC.

15. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van MOBIETEC exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, reis en verplaatsings-, verzekeringsen administratiekosten.

Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijziging van leverancier(s), evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, geven MOBIETEC de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

MOBIETEC behoudt zich bovendien steeds het recht voor aan de klant integrale betaling of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Ingeval de klant weigert hierop in te gaan, behoudt MOBIETEC zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

16. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van MOBIETEC steeds integraal betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van MOBIETEC en zonder korting op factuurdatum. De klant is uitdrukkelijk akkoord dat de facturen door MOBIETEC ook elektronisch aangeleverd kunnen worden.

Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van MOBIETEC verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 65 EUR (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van MOBIETEC om een hogere schadevergoeding te eisen.

Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan MOBIETEC te voldoen, behoudt MOBIETEC zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 3 is verschuldigd.

Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

17. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen MOBIETEC en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen MOBIETEC en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

18. De goederen die door MOBIETEC worden aangeleverd blijven eigendom van MOBIETEC tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant.

Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deeluitmakend van één economisch geheel en dat MOBIETEC altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de goederen op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover MOBIETEC.

19. De klant geeft aan MOBIETEC de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

19.1       MOBIETEC verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van een Overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn contractuele overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.  De verwerkingsverantwoordelijke is “MOBIETEC”. De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan onze Verwerkers en eventuele ontvangers voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

19.2       De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt.

19.3       MOBIETEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden.

19.4       Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MOBIETEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mobietec.be

19.5       MOBIETEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

19.6       MOBIETEC streeft ernaar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenkomt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name:  -       de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijkelevenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998  -       de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer(GDPR-wetgeving in voege 25/05/2018)

Voor meer informatie, zie onze website policy zoals terug te vinden is via deze link 

20. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen door MOBIETEC van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

21. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen MOBIETEC en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar MOBIETEC haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij MOBIETEC beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de klant haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag.

22. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met MOBIETEC. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een modaliteit naar de klant toe.